UKOŃCZENIE STUDIÓW

W odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości studentów V roku wyjaśniamy zasady obliczania średniej i wyniku ze studiów.
Przy obliczaniu średniej ocen uwzględniane są oceny z egzaminów z grupy A i B, a także przedmiotów, które student zadeklarował przy rozliczeniu (wykładów specjalizacyjnych lub ogólnouniwersyteckich podpiętych pod etap studiów) o wartości 300 punktów ECTS.

NIE uwzględnia się ocen z: ćwiczeń, lektoratów, egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego, przygotowania pracy dyplomowej, seminarium dodatkowego na IV roku i seminarium V roku.

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy uzyskali:
średnią ze studiów o wysokości co najmniej 4,61 oraz
bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej oraz 
co najmniej ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego.
Na dyplomie ukończenia studiów wpisywany jest ostateczny wynik studiów.

Ostateczny wynik studiów obliczany jest w oparciu o:
średnią ocen ze studiów – 70%
ocenę pracy dyplomowej – 20%
wynik egzaminu dyplomowego – 10%

‪#‎dydkom‬

Autor: 
egolebiowski
Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.