Stypendium socjalne

TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015:

STYPENDIUM SOCJALNE 

Studenci, których wniosek jest w systemie USOSweb GOTOWY DO ROZPATRZENIA proszeni są o odebranie decyzji. Przypominamy, że stypendium zostanie wypłacone dopiero po odebraniu decyzji.


(wyłącznie osoby, które odbiorą decyzję do czwartku otrzymają wypłatę stypendium w trzecim tygodniu marca)

świadczenie termin miejsce

Stypendium socjalne

cały rok 
- złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc złożenia wniosku
Komisja Stypendialna WPIA UW

Stypendium socjalne zwiększone

cały rok 
- złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc złożenia wniosku
Komisja Stypendialna WPIA UW

Stypendium specjalne

cały rok 
- złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc złożenia wniosku
Komisja Stypendialna WPIA UW

Zapomoga 

cały rok Komisja Stypendialna WPIA UW

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

do 15.10 - wygenerować wniosek w USOSweb i złożyć wniosek w formie papierowej

 

Dziekanat

Terminy dyżurów widoczne na stronie głównej: http://www.samorzad.wpia.uw.edu.pl

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ POCZTĄ NA ADRES:

Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum I. pokój 003

ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

(prosimy sprawdzić poprawność i aktualność danych zwłaszcza adres mailowy i konto bankowe, które są zawarte w treści wniosku)

 

DokumentyStypendium socjalne, zapomoga, stypendium specjalne:

 

Stypendium Socjalne

 

Termin ubiegania się – przez cały rok (złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc, w którym złożono wniosek).

 

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta. Od kwoty bazowej  1055 zł odejmujemy  dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych, z tym, że kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 220 zł, a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 1055 zł. Więcej o wysokości świadczeń: http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3190/M.2015.172.Post.13.pdf

 

Potrzebne dokumenty:

1) wydrukowane dwa dokumenty z USOSa (wniosek i oświadczenie);

2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wystawione po 15 maja, o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i członków rodziny studenta i jego pełnoletniego rodzeństwa w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnego podatku lub wysokości dochodu po odliczeniu tych elementów (dochód netto) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego, wystawione po 15 maja, o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej), oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie to powinno zawierać informację o dochodzie netto oraz składki na ubezpieczenie społeczne i wysokość należnego podatku;

3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo jeśli osoba utrzymuje się z gospodarstwa rolnego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;

4) oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 

5) oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów z zagranicy w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy;

6) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie albo nakaz(y) płatniczy(e) za ten rok. Do zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (lub ich braku) członków rodziny studenta i studenta;

7) kopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierżawę albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty;

8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

9) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

10) w przypadku niemożności wyegzekwowania alimentów na dziecko uczące się w szkole wyższej – do 24 roku życia – rodzic studenta lub student powinien wystąpić, za pośrednictwem komornika, z wnioskiem o zaliczkę alimentacyjną, o ile dochód na osobę w rodzinie studenta nie jest wyższy niż 583 zł miesięcznie. Kopia decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej i o jej wysokości powinna być dołączona do dokumentacji o dochodach rodziny studenta;

11) jeśli student nie otrzymuje jeszcze zaliczki alimentacyjnej uwzględnia się zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej niemożności egzekucji alimentów (do momentu otrzymania zaliczki alimentacyjnej). Po otrzymaniu zaliczki student zobowiązany jest zgłosić jej przyznanie w macierzystym instytucie jako dochód uzyskany;

12) kopia decyzji właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości;

13) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny studenta, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

14) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta;

15) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta lub członka rodziny studenta;

16) Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia;

17) Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;

18) Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;

19) Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty;

20) Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta;

21) Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub kopia prawomocnego wyrok sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, lub która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta);

22) Kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

23) Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia;

24) Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta;

25) Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta;

25) Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia.

26) Kopia umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonej opłaty. (musi na niej widnieć na niej imię i nazwisko studenta);

27) Zaświadczenie o opłacie za dom studencki;

28) Inne dokumenty – konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta.

 

 

Inne przydatne informacje:

1. Student, który:

- został warunkowo wpisany na kolejny etap,

- powtarza etap studiów,

- uzyskał zgodę na wznowienie studiów

może ubiegać się o stypendium na zasadach ogólnych.

2. Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendium socjalne.

3. Jeśli student otrzymał zgodę na urlop traci prawo do pobierania tego świadczenia od miesiąca następnego po otrzymaniu zgody na urlop.

4. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługuje świadczenie stypendium socjalnego, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

5. Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta 

6. Przyznane stypendium student otrzymuje przelewem na indywidualne konto bankowe, którego numer uzupełnia w systemie USOS i którego Komisja Stypendialna nie może zmienić.

7. Student, który utracił status studenta UW w trakcie roku akademickiego, w szczególności w wyniku skreślenia z listy studentów lub przeniesienia do innej uczelni, traci prawo do stypendium.
W przypadku ponownego wpisania na listę student musi ponownie złożyć wniosek, jeśli chce otrzymywać stypendium.

8. Prawo do stypendium socjalnego jest ustalane ponownie w trakcie semestru w razie:

1) zwiększenia się liczby członków rodziny;

2) zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu;

3) utraty dochodu;

4) uzyskania dochodu;

5) uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.

9. Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia właściwej komisji stypendialnej o okolicznościach, o których mowa wyżej.
 

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

 

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się również student skierowany przez UW na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą, jeżeli udokumentuje zamieszkanie w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta w czasie odbywania tych studiów.

3. Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organ przyznający świadczenia o:

1) rezygnacji z zakwaterowania w domu studenta przez studenta lub jego małżonka;

2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu;

3) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracujący;

4. W wypadkach, o których mowa wyżej student traci prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub innym niż dom studenta obiekcie.

5. Złożenie oświadczenia o zmianie sytuacji jest równoznaczne ze zgodą studenta na zmniejszenie stypendium o wysokość zwiększenia od momentu zaistnienia zdarzeń uzasadniających tę zmianę.

6. Kwota bazowa tego stypendium wynosi 950 zł minus dochód (jak w przypadku stypendium socjalnego) plus 150 zł, z tym, że kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 350 zł,
a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 1100 zł.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

  • Wysokość stypendium w roku akademickim: http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3190/M.2015.172.Post.13.pdf
  • Procedura: należy dostarczyć do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - po złożeniu go, BON udostępnia wnioskowanie o stypendium. Wniosek wraz Deklaracją programu generuje się USOSweba (USOSweb Kampusu Centralnego) - obydwa dokumenty, wydrukowane i podpisane, należy złożyć w Komisji Stypendialnej.

 

 Składanie wniosków:

  • wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej ( za wyjątkiem wniosku o stypendium rektora) należy wygenerować z systemu USOSweb (USOSweb Kampusu Centralnego -> Dla Studentów -> Wnioski), a następnie - wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę - złożyć w Komisji Stypendialnej wraz z wymaganymi dokumentami; wniosek o stypendium rektora, wydrukowany z USOSweba i podpisany należy złożyć w dziekanacie
  • wnioski o stypendium socjalne, specjalne oraz o zapomogę można składać bezpośrednio w siedzibie Komisji Stypendialnej (Collegium Iuridicum I, poziom -1, sala 0.03, po prawej stronie od wejścia) albo przesyłać pocztą na adres Komisji (podany w dziale Kontakt),
  • dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem; członkowie komisji po okazaniu im oryginałów dokumentów mogą poświadczyć zgodność kserokopii,
  • nie jest możliwe zostawianie podań w portierni i kancelarii Collegium Iuridicum I.

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.