Stypendium Rektora

Stypendium rektora UW:

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od roku akademickiego 2011/2012 stypendium za wyniki w nauce zastąpiło stypendium rektora dla najlepszych studentów, które na mocy § 175 pkt. 4 wspomnianej ustawy oraz § 37 pkt. 2 Regulaminu pomocy materialnejprzyznawanie jest przez Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów. 

Więcej informacji o stypendium rektora na: http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=1975

progi punktowe w poprzednim roku akademickim

 

 
Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.