Stypendium Rektora/Rector's Scholarship

Stypendium rektora UW:

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od roku akademickiego 2011/2012 stypendium za wyniki w nauce zastąpiło stypendium rektora dla najlepszych studentów, które na mocy § 175 pkt. 4 wspomnianej ustawy oraz § 37 pkt. 2 Regulaminu pomocy materialnejprzyznawanie jest przez Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów. 

Więcej informacji o stypendium rektora na: http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=1865

progi punktowe w poprzednim roku akademickim

 

University of Warsaw Rector's Scholarship 

- applications for Rector's Scholarship are considered by OKS;

- application form is available in USOS, (USOSweb -> Log in -> Common Section -> Applications)

- after filling in application form you should print it, sign and deliver it to Students' Office (Dziekanat) with attachments (i.e. certificates from conferences); 

- you don't have to leave original versions of attachments - please bring both original documents and copies of them, so the staff member will be able to certify copies as true ones.

- deadline for delivering signed application to Faculty of Law's Students' Office: 15 October 2019

 

For further information please visit OKS website: http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=2682

 

 
Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.