OGŁOSZENIA

W tym roku konieczne jest osobiste odebranie decyzji - od tego uzależniona jest wypłata stypendium. (dotyczy studentów prawa)


Dyżury 24.11.14 - 27.11.14

poniedziałek 16.45-18.15
wtorek 10.00-11.30
środa 14.00-15.30
czwartek 15.00-16.30


Tylko osoby, które odbiorą decyzję do 27.11 otrzymają wypłatę stypendium w grudniu.


Decyzje dot. stypendium specjalnego wysyłamy pocztą.


Przypominamy o terminowym uzupełnieniu braków. Jeśli nie załączycie wymaganej dokumentacji wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 

 

Przypominamy o konieczności zadbania o aktualizację orzeczeń o niepełnosprawności w BON w chwili, gdy wygasają uprzednio złożone orzeczenia oraz ponowengo złożenia wniosku do Komisji Stypendialnej.

 

 

 

TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015:

świadczenie termin miejsce

Stypendium socjalne

cały rok 
- złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc złożenia wniosku
Komisja Stypendialna WPIA UW

Stypendium socjalne zwiększone

cały rok 
- złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc złożenia wniosku
Komisja Stypendialna WPIA UW

Stypendium specjalne

cały rok 
- złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc złożenia wniosku
Komisja Stypendialna WPIA UW

Zapomoga 

cały rok Komisja Stypendialna WPIA UW

 

 


 

Terminy dyżurów widoczne na stronie głównej: http://www.samorzad.wpia.uw.edu.pl

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ POCZTĄ NA ADRES:

Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum I. pokój 003

ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

Składanie wniosków:

  • wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej ( za wyjątkiem wniosku o stypendium rektora) należy wygenerować z systemu USOSweb (USOSweb Kampusu Centralnego -> Dla Studentów -> Wnioski), a następnie - wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę - złożyć w Komisji Stypendialnej wraz z wymaganymi dokumentami; wniosek o stypendium rektora, wydrukowany z USOSweba i podpisany należy złożyć w dziekanacie
  • wnioski o stypendium socjalne, specjalne oraz o zapomogę można składać bezpośrednio w siedzibie Komisji Stypendialnej (Collegium Iuridicum I, poziom -1, sala 0.03, po prawej stronie od wejścia) albo przesyłać pocztą na adres Komisji (podany w dziale Kontakt),
  • dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem; członkowie komisji po okazaniu im oryginałów dokumentów mogą poświadczyć zgodność kserokopii,
  • nie jest możliwe zostawianie podań w portierni Collegium Iuridicum I.

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa
© Copyright 2014 Samorząd Studentów WPiA UW