Konkursy

Konkursy przeprowadzane są na portalu Facebook, pod adresem: 
 
Regulamin konkursów przeprowadzanych przez Komisję Kultury
 
§1 Organizator
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") zawiera ogólne warunki korzystania z konkursów (zwanych dalej „Konkursami”) organizowanych przez Komisję Kultury Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (zwaną dalej „Organizatorem”).
 
§2 Miejsce i czas trwania konkursów
1. Konkursy odbywają się nieregularnie.
2. Konkursy przeprowadzane są za pośrednictwem portalu internetowego Facebook na profilu Komisji Kultury.
 
§3 Uczestnicy
1. Do udziału w konkursach uprawnieni są wyłącznie studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia faktu posiadania przez uczestnika konkursu statusu studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Osoba, decydując się na wzięcie udziału w konkursie, automatycznie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
4. W konkursach udziału wziąć nie mogą: Przewodnicząca Komisji Kultury SS WPiA UW, koordynator konkursów oraz osoba odpowiedzialna za kontakt z partnerem, który ufundował nagrody.
 
§4 Udział w konkursach
1. Przystąpienie do konkursu odbywa się poprzez dodanie komentarza pod odpowiednim postem na profilu Komisji Kultury na portalu internetowym Facebook albo przesłanie zdjęcia konkursowego.
2. Zwycięzcą zostaje ten, kto jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod odpowiednim postem na profilu Komisji Kultury (konkursy kto pierwszy ten lepszy) albo osoba, której komentarz albo zdjęcie uzyska największą liczbę like’ów (pozostałe konkursy). Liczba zwycięzców równa jest liczbie nagród do wygrania w danym konkursie.
3. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, ze zwycięzcą kontaktuje się koordynator konkursów lub Przewodnicząca Komisji Kultury w sprawie ustalenia szczegółów odnośnie przekazania nagrody. Od momentu wysłania wiadomości o wygranej, zwycięzca ma 30 minut na odpowiedź. Po upływie tego czasu nagroda przepada i zostaje ona przyznana nowemu zwycięzcy w drodze losowania, w którym automatycznie biorą udział wszyscy uczestnicy, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Losowanie ma charakter niejawny, przeprowadza je koordynator konkursów.
4. Zwycięzca konkursu ma obowiązek zadeklarować chęć przyjęcia i skorzystania z nagrody. W razie braku takiej deklaracji, nagroda przepada. Nowy zwycięzca zostaje wyłoniony w drodze losowania, o którym mowa w §4 pkt.3.
5. W przypadku, gdy zwycięzca zadeklarował chęć przyjęcia nagrody, lecz nie odebrał jej w umówionym czasie bez wskazania ważnej przyczyny, traci możliwość wzięcia udziału w konkursach Komisji Kultury do końca bieżącego roku akademickiego.
6. Sankcja, o której mowa w §4 pkt. 5 zostaje również zastosowana w momencie, gdy zwycięzca zadeklarował chęć skorzystania z nagrody, odebrał nagrodę w umówionym czasie i miejscu, ale ostatecznie jej nie wykorzystał.
7. W przypadku nadużyć uczestników wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.
8. Uczestnik ma prawo brać udział w dowolnej liczbie konkursów organizowanych przez Komisję Kultury Samorządu Studentów WPiA UW.
9. Zwycięzca konkursu może wziąć udział w kolejnym konkursie po upływie 14 dni od dnia przeprowadzenia wygranego przez siebie konkursu.
10. Wyjątkiem od §4 pkt. 9 jest sytuacja, w której nagrodą były bilety/wejściówki na spektakl trwający krócej niż 40 minut – wówczas zwycięzcy nie obowiązuje żaden czasowy zakaz uczestnictwa w konkursach Komisji Kultury. 
 
§5 Nagrody
1. Nagrody w każdym przypadku określa Organizator.
2. Odbiór nagród następuje po uprzednim uzgodnieniu ze zwycięzcą konkursu terminu i miejsca odbioru przez osobę uprawnioną do wydawania nagród.
3. Osoby uprawnione do wydawania nagród w roku akademickim 2014/2015:
     Przewodnicząca – Marta Janaszek.
4. Osobami uprawnionymi są także osoby wyznaczone doraźnie przez koordynatora konkursów.
 
§6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Samorządu Studentów WPiA UW (pokój 003 w budynku Collegium Iuridicum I), na stronie internetowej Samorządu Studentów WPiA UW oraz na stronie Komisji Kultury SS WPiA UW na portalu internetowym Facebook.

 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.