uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał uw.edu.pl
Strona główna
Zaktualizowano: 1 tydzień 3 dni temu

Spotkanie przedstawicieli UW z GUM

pon., 2019-01-14 12:34
W Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych odbyło się spotkanie przedstawicieli UW i Głównego Urzędu Miar. Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości nawiązania współpracy między obiema instytucjami. Rozmowy odbyły się 11 stycznia.

Główny Urząd Miar (GUM) to państwowa instytucja zajmująca się metrologią, w tym opracowywaniem wzorców pomiarowych oraz definicji jednostek miar. Jej działalność obejmuje też tematykę ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego kraju. Udoskonalenie efektów pracy urzędu stanowiło jeden z powodów, dla których jego przedstawiciele wyrazili zainteresowanie współpracą z naukowcami UW.

 

Spotkanie, podczas którego rozmawiano o połączeniu sił UW i GUM odbyło się 11 stycznia w siedzibie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury.

 

W trakcie piątkowej dyskusji pojawiło się kilka propozycji dotyczących obszarów współpracy UW i GUM. Poinformowano m.in. o działaniach zmierzających do ustanowienia w CNBCh UW Instytucji Desygnowanej w zakresie wytwarzania i rozpowszechniania wybranych certyfikowanych materiałów odniesienia.

 

Przedstawiciele GUM wyrazili także zainteresowanie pracą studentów III roku informatyki na studiach I stopnia, którzy w ramach projektów przygotowują oprogramowanie na potrzeby otoczenia zewnętrznego. Kolejnym obszarem współpracy będą badania dotyczące redefinicji wzorca ampera, prowadzone przez Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM przy współpracy Wydziału Fizyki UW. Wśród potencjalnych pól współdziałania wymieniono też medycynę, w kontekście planowanej federalizacji UW-WUM, a także ściślejszą współpracę CNBCh UW z GUM.

 

Uczestnicy spotkania dotyczącego nawiązania współpracy UW-GUM. Fot. CNBCh UW

 

Udział w spotkaniu wziął m.in. Maciej Dobieszewski, p.o. prezesa GUM, dyrektorzy jednostek GUM i kierownicy jego wybranych laboratoriów. Uniwersytet Warszawski reprezentowali z kolei: prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Ewa Bulska, dyrektor CNBCh, prof. Andrzej Kudelski, dziekan Wydziału Chemii, prof. Dariusz Wasik, dziekan Wydziału Fizyki, prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Konrad Zawadzki, zastępca dyrektora CNBCh.

 

Konkretne przykłady i koncepcje współdziałania zostaną sprecyzowane podczas planowanych spotkań roboczych kierowników wybranych laboratoriów GUM z dziekanami i kierownikami poszczególnych instytutów WMIM, WCh i FUW.

Nocna nauka w BUW

pon., 2019-01-14 09:44
Już niedługo na UW rozpocznie się sesja egzaminacyjna. Z tej okazji Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie po raz kolejny wydłuża godziny pracy w ramach akcji „BUW dla sów”. Prawie codziennie od 21 stycznia do 2 lutego biblioteka będzie czynna do 5.00 rano.

Zimowa sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Warszawskim potrwa w tym roku od 26 stycznia do 8 lutego. Studenci przygotowujący się do zaliczeń semestralnych również i tym razem będą mogli całą noc korzystać z przestrzeni i zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej podczas akcji „BUW dla sów” organizowanej od kilkunastu lat.

 

Przez dwa tygodnie, z kilkoma wyjątkami, biblioteka będzie otwarta do 5.00 rano, czyli do odjazdu pierwszego porannego autobusu. W soboty 26 stycznia i 2 lutego BUW będzie czynny w godz. 9.00–21.00, a w niedziele 27 stycznia i 3 lutego w godz. 15.00–20.00.

 

Od godziny 22.00 do 5.00 rano będą dostępne dla czytelników Informatorium, Czytelnia Ogólna i Wolny Dostęp (poziomy 1, 2, 3). Po godz. 22.00 (od poniedziałku do piątku) oraz w niedziele nieczynne będą Wypożyczalnia i Magazyn.

 

Warunkiem skorzystania z biblioteki jest okazanie ważnej karty bibliotecznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy BUW znajdują się pod adresem: www.buw.uw.edu.pl

Koncepcja dot. nowego modelu kształcenia na UW

czw., 2019-01-10 13:48
Stworzenie spójnej oferty studiów, umożliwienie studentom korzystania z zajęć prowadzonych przez naukowców z różnych wydziałów i jednostek, zastąpienie rywalizacji między kierunkami studiów współpracą między jednostkami prowadzącymi dydaktykę – m.in. takie cele nowego modelu kształcenia wskazał zespół rektorski w dokumencie przedstawionym senatorom uczelni. „Szczegółowe zagadnienia dot. modelu kształcenia na UW – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez zespół rektorski” zaprezentowano podczas posiedzenia Senatu UW 9 stycznia 2019 r.

 

Efekty współpracy think tanku rektorskiego i studenckiego

Zespół rektorski, przygotowując materiał do dyskusji dla Senatu, wykorzystał m.in. wcześniejsze wnioski i propozycje przygotowane przez dwa think tanki zajmujące się tematyką kształcenia, które działają na uczelni od marca ubiegłego roku. Pierwszy z nich został powołany przez rektora i składał się z przedstawicieli wydziałów reprezentujących różne dziedziny nauki (skład zespołu >>), drugi wyłonili studenci UW. Oba zespołu współpracowały ze sobą, dyskutując o możliwych kierunkach zmian w uniwersyteckiej dydaktyce. W październiku oba zespoły opublikowały wspólnie efekty swych prac, przedstawiając koncepcję zawierającą takie elementy, jak powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz dziekanów studenckich, którzy opiekowaliby się grupą pokrewnych kierunków studiów zebranych w kolegium studiów. Materiał think tanku i zespołu studenckiego >>

 

Przedstawiciele obu zespołów brali udział w posiedzeniu Senatu 9 stycznia, mówiąc o założeniach, jakie przyświecały ich zespołom. – Na naszej uczelni mamy doskonałych badaczy, którzy są jednocześnie świetnymi dydaktykami, ale nie jest to zasada. Mamy też osoby, które fantastycznie prowadzą zajęcia, ale nie skupiają się na badaniach. Dlatego nacisk na ewaluację dydaktyki i zapewnienie możliwości wyboru prowadzących konkretne zajęcia jest tak istotny z perspektywy studenckiej – mówił reprezentujący studentów Adam Krzymiński. Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano odniósł się do różnic w podejściu do dydaktyki widocznych obecnie na uczelni. – Kierowaliśmy się założeniem, że uniwersytet jest bardzo zróżnicowany. I nie chodzi tylko o różnice pomiędzy dyscyplinami, ale na wielu płaszczyznach, np. jeśli chodzi o sposób postrzegania roli dydaktyki w procesie pracy pracowników uniwersyteckich. W zależności od dyscyplin dydaktyka jest albo priorytetowa, albo marginalna (…). Jeśli mamy mówić o modelu opisującym całą uczelnie, to musi on uwzględniać takie różnice. Wiedzieliśmy, że musimy zaproponować mechanizm pozwalający w obszarach, które działają teraz dobrze lub bardzo dobrze, wprowadzić minimalne zmiany oraz nie wyrządzić szkód, a tam, gdzie system dydaktyczny nie działa doskonale, żeby zmiany odbyły się, ale nie wprowadziły zbędnych turbulencji. Tak żeby możliwe były dwie „głębokości” zmian.

 

Materiał zespołu rektorskiego

Korzystając z diagnozy i rozwiązań zaproponowanych przez think tanki rektorzy w swoim dokumencie, prezentowanym 9 stycznia, omówili problemy i wyzwania związane z istniejącym modelem kształcenia. Za takie uznali takie m.in.: uruchamianie kierunków bez uwzględniania misji oraz strategii rozwoju uczelni, brak jasności co do roli studiów I i II stopnia oraz profili praktycznego i ogólnoakademickiego, przeszkody dla kształcenia interdyscyplinarnego czy rekrutowanie kandydatów nieposiadających wystarczającej wiedzy i umiejętności. Rektorzy sformułowali też cele, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie zmian. Wśród najważniejszych wymienili m.in. sformułowanie spójnej ogólnouniwersyteckiej oferty dydaktycznej, która byłaby zgodna z misją uniwersytetu, a nie odzwierciedlała wewnętrzną organizację uczelni, a także zmianę zasad rekrutacji, tak aby podnieść wymagania wobec kandydatów.

 

Nowy model zakłada m.in. powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, która zajmowałaby się wypracowaniem ogólnouczelnianej polityki kształcenia. Rektorzy zaproponowali też, aby podobne lub pokrewne kierunki studiów pogrupować w „wiązki” w formie Kolegiów Studiów. Kolegium zajmowałoby się zarządzaniem kształceniem i jego organizacją, ale nie zatrudniałoby nauczycieli akademickich. Ci nadal byliby pracownikami wydziałów i innych uniwersyteckich jednostek. „Rozpatrywana koncepcja nowego modelu organizacji kształcenia na UW polega na rozdzieleniu administrowania dydaktyką od administrowania badaniami. Natomiast gwarantuje ona jedność prowadzenia badań i kształcenia, ponieważ osobami prowadzącymi zajęcia dla studentów oraz inicjatorami modyfikowania lub tworzenia nowych kierunków studiów dalej będą pracownicy zatrudnieni i prowadzący badania w jednostkach UW” – czytamy w dokumencie. O możliwości utworzenia odrębnego typu jednostek związanych z kształceniem mówiła uchwała w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW, przyjęta przez Senat UW w listopadzie 2018 r.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące modelu kształcenia na UW – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez zespół rektorski (7.01.2019)

 

Pobierz pdf >>

 

Slajd z prezentacji prof. Marcina Pałysa, rektora UW przedstawionej podczas Senatu.

Dyskusja na posiedzeniu Senatu

Po przedstawieniu koncepcji zespołu rektorskiego na posiedzeniu Senatu wywiązała się dyskusja o możliwych kierunkach zmian. Swoją propozycję przedstawili dziekani trzech wydziałów: prof. Jan Michałek z Wydziału Nauk Ekonomicznych, prof. Dariusz Wasik z Wydziału Fizyki oraz prof. Stanisław Sulowski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Dziekani założyli, że zarządzanie dydaktyką, w tym obsługa finansowa procesu i obsługa kształcenia, pozostałaby w ramach wydziałów i jednostek. Ich projekt zakłada zachowanie spójności polityki kadrowej w ramach wydziałów oraz ciągłości rozwoju studiów jedno i wielodyscyplinowych związanych ze stanem nauki i rynku pracy. Wypowiedzieli się oni przeciwko tworzeniu dodatkowych struktur instytucjonalnych. Jednocześnie podkreślili konieczność przeprowadzenia audytu obecnie prowadzonych na UW kierunków studiów. Dokument przygotowany przez dziekanów (pdf) >>

 

Ich projekt zakłada m.in. utworzenie na uczelni 4 rad studiów, które zajmowałyby się sprawami związanymi z jakością kształcenia, koordynacją i rozwojem studiów w swojej dziedzinie. – Sądzimy, że rzeczywiście potrzebne jest przeniesienie koordynacji nad studiami z poziomu wydziałów na poziom uniwersytecki – mówił w trakcie posiedzenia Senatu prof. Michałek. – Dlatego można by to zrobić za pośrednictwem rad studiów, które funkcjonowałaby w powiązaniu z wydziałami. Oznaczałoby to, że uniwersytet przekazałby wydziałom prowadzenie studiów w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania, planowania i obsługi studentów, natomiast nadzór nad prowadzeniem studiów, koordynacją programów, aby nie było nadmiernej konkurencji czy problemów związanych z niskimi kryteriami rekrutacyjnymi, byłby w gestii rad studiów. Założyliśmy powołanie 4 rad: studiów humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych oraz studiów międzydziedzinowych – wyjaśniał dziekan WNE.

 

Różnica między tymi dokumentami sprowadza się do kwestii fundamentalnej: czy UW to jest grupa „silosów” – niezależnych jednostek i dyskutujemy o rozmiarze tych silosów, czy dyskutujemy o tym, że uniwersytet powinien być siecią zależności i współpracy. To jest oś, wokół której w którymś momencie trzeba będzie dokonać wyboru. Sam jestem zwolennikiem tego, żeby by była to sieć współpracy i zależności, a nie przejście od średnich silosów do większych silosów albo z dużych do małych – prof. Marcin Pałys, rektor UW o materiale przedstawionym przez zespół rektorski oraz dokumencie przygotowanym przez trzech dziekanów.

 

Rektor Pałys zaprosił też dziekanów na kolejne spotkanie, żeby „szukać najlepszej możliwości organizacyjnej na wyzwania dotyczące kształcenia”.

 

Część obaw senatorów UW, zgłaszanych w trakcie dyskusji, dotyczyła utraty związku badań z dydaktyką. – Ja nie mam takiej obawy. Jeśli przestanę być dziekanem i ktoś mnie pośle, żebym uczył matematyki studentów matematyki, informatyki czy zarządzania albo pedagogiki – to o ile będę prowadził badania – to niezależnie od trybu organizacji dydaktyki związek kształceniem z badaniami będzie zachowany – mówił prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. – To kto i czego uczy – wypełnia konkretną merytoryczna treścią – to niemal niezależnie od sposobu organizacji studiów, pozostaje w znacznej mierze domeną konkretnych uczonych – dodawał. – O programie studiów nie będzie decydował urzędnik, tylko zespół ludzi, w którym wiodący ton będą mieli specjaliści z danej dziedziny – podsumował.

 

Więcej głosów z dyskusji zostanie zaprezentowanych w kolejnym numerze pisma uczelni „UW”.

 

Plan działania

Rektor zapowiedział też plan najbliższych działań dotyczących organizacji kształcenia. Do połowy lutego ma zostać dokończony przegląd sytuacji istniejących kierunków i zidentyfikowane mają zostać kierunki pokrewne. Powołany zostanie roboczy zespół ds. kształcenia, który zajmie się dalszymi pracami nad nowym modelem dydaktyki. W jego skład wejdą osoby wskazane przez Komisję Senacką ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia, Uczelniany zespół ds. jakości kształcenia, studenci i doktoranci.

UW na rzecz WOŚP

śr., 2019-01-09 09:16
Sesja fotograficzna w uniwersyteckich wnętrzach i plenerach, prywatny koncert jednego z uczelnianych chórów, zwiedzanie zabytkowego kampusu z przewodnikiem oraz pokaz zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej – takie atrakcje można wylicytować na aukcjach UW, z których dochód wesprze 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje trwają do 22 stycznia. Sesja fotograficzna

Przedmiotem aukcji jest sesja fotograficzna wykonana przez profesjonalnego fotografa współpracującego na co dzień z uniwersytetem. Zdjęcia zostaną wykonane m.in. w zabytkowych wnętrzach, takich jak Sala Złota w Pałacu Kazimierzowskim, Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich czy Sala Kolumnowa w Gmachu Pomuzealnym. Tłem fotografii będą też ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej na Powiślu czy zabytkowy kampus przy Krakowskim Przedmieściu. Sesję można wylicytować dla kogoś w prezencie.

 

Przejdź do licytacji >>

Prywatny koncert

Zwycięzca licytacji wysłucha prywatnego koncertu w wykonaniu Chóru Akademickiego UW lub Chóru Kameralnego Collegium Musicum UW. Sam wybierze repertuar i będzie mógł zaprosić 30 gości. Koncert odbędzie się w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim w dogodnym dla licytującego terminie.

 

Przejdź do licytacji >>

Zwiedzanie kampusu

Kampus uniwersytetu przy Krakowskim Przedmieściu jest jednym z fragmentów zabytkowego Traktu Królewskiego. Każdy zwiedzający Warszawę turysta powinien poznać historię pięknych uniwersyteckich gmachów oraz uczelni. Zwiedzanie obejmie także zabytkowe wnętrza.

 

Przejdź do licytacji >>

Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej

Zwycięzca aukcji będzie mógł zapoznać się ze zbiorami specjalnymi Biblioteki Uniwersyteckiej, m.in. starodrukami z XVI wieku, kolekcją grafik Rembrandta, rękopisami Stefana Żeromskiego, Juliana Tuwima, Elizy Orzeszkowej czy Antoniego Słonimskiego. Gabinety BUW gromadzą także zbiory muzyczne, kartograficzne oraz dokumenty życia społecznego.

 

Przejdź do licytacji >>

Doktorat honorowy dla prof. Janusza Jurczaka

śr., 2019-01-09 08:38
Profesor Janusz Jurczak, wybitny uczony w dziedzinie chemii organicznej otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość nadania odbędzie się 16 stycznia.

Prof. Jurczak to cieszący się międzynarodowym uznaniem chemik, autor kilkuset wielokrotnie cytowanych publikacji naukowych. Zajmuje się zagadnieniami stereochemii, syntezy stereokontrolowalnej, badaniem mechanizmów reakcji chemicznej oraz problemami rozpoznania molekularnego. Do licznych dokonań naukowych profesora należą nowatorskie badania syntezy organicznej, wprowadzenie do chemii organicznej badań z zastosowaniem metod wysokiego ciśnienia oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii supramolekularnej. W tych obszarach jest dziś niekwestionowanym autorytetem.

 

W swojej dotychczasowej działalności prof. Jurczak współpracował z wieloma wybitnymi badaczami, w tym m.in. z laureatami Nagrody Nobla prof. Vladimirem Prelogiem oraz prof. Jean-Marie Lehnem.

 

Od początku pracy naukowej związany jest z Instytutem Chemii Organicznej PAN a także przez wiele lat z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Za niepodważalny wkład w rozwój badanej dziedziny Janusz Jurczak został uhonorowany odznaczeniami państwowymi i naukowymi, w tym m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, nagrodami nadawanymi przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii – Medalem Stanisława Kostaneckiego i Medalem Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego oraz najwyższymi wyróżnieniami Wydziału Chemii UW – Nagrodą Naukową im. Wojciecha Świętosławskiego i Nagrodą Dydaktyczną im. Arkadiusza Piekary. Prof. Jurczak jest także laureatem doktoratu honorowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Decyzję o nadaniu profesorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego podjął Senat uczelni 24 października 2018 r. Uroczystość wręczenia odbędzie się 16 stycznia, o godz. 12:00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Laudację promocyjną wygłosi prof. Paweł Kulesza.

Dzień Logiki na UW

wt., 2019-01-08 14:29
W tym roku na Uniwersytecie Warszawskim obchodzony będzie po raz pierwszy Światowy Dzień Logiki. Z tej okazji Instytut Filozofii UW zaprasza 14 stycznia do udziału w wykładach otwartych odbywających się w ramach wydarzenia „Dzień Logiki na UW”.

Uniwersytet Warszawski oraz kilkadziesiąt innych uczelni z Europy, Azji i obu Ameryk 14 stycznia po raz pierwszy obchodzić będzie Światowy Dzień Logiki, międzynarodowe wydarzenie popularyzujące zagadnienia logiki.

 

Podczas „Dnia Logiki na UW” w Instytucie Filozofii UW odbędą się miniwykłady dotyczące bieżących zagadnień w tej dziedzinie. Wygłoszą je m.in. prof. Cezary Cieśliński, prof. Adam Przepiórkowski, prof. Mieszko Tałasiewicz, prof. Anna Wójtowicz oraz prof. Krzysztof Wójtowicz. W programie przewidziany jest także poświęcony patronom Dnia, wykład prof. Stanisława Krajewskiego zatytułowany „Gödel a Tarski”.

 

Celem wydarzenia jest zaznaczenie roli logiki wśród innych nauk oraz szerzej – w życiu społecznym. Inicjatorem Światowego Dnia Logiki jest prof. Jean-Yves Beziau z Uniwersytetu w Rio de Janeiro, organizator kongresów poświęconych różnym aspektom logiki. Wybrał on datę 14 stycznia, wskazując m.in., że jest to dzień związany z życiem światowej sławy logików, którzy zostali patronami wydarzenia: Polaka Alfreda Tarskiego (118. rocznica urodzin) oraz Austriaka Kurta Gödla (41. rocznica śmierci). W Światowy Dzień Logiki zaangażowanych jest obecnie 29 uczelni z różnych części świata.

 

Spotkania odbędą się w budynku Instytutu Filozofii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 3):

 

 • miniwykłady – godz. 16.35, sala 4,
 • wykład prof. Krajewskiego – godz. 18.30, sala im. A.Tarskiego.

Wydarzenie adresowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także wszystkich pozostałych entuzjastów zagadnień logiki.

 

Plakat do pobrania.

 

Wykład prof. Łukasza Turskiego na Nowe Tysiąclecie

wt., 2019-01-08 12:50
Tytuł czwartego wystąpienia w ramach tegorocznego cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” to „Nauka w oparach oszustw”. Jego autorem będzie specjalista w zakresie fizyki statystycznej, ciała stałego i materii skondensowanej – prof. Łukasz A. Turski. Wydarzenie odbędzie się 15 stycznia.

Prof. Łukasz Turski jest fizykiem teoretycznym, który zabiera głos także w sprawach dotyczących systemów nauczania i edukacji. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zawodowo związany jest z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Pełnił funkcję członka rady Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Zasiadał też w Komitecie Etyki w Nauce PAN oraz Komitecie Badań Naukowych.

 

Badacz jest autorem licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Był jednym z pomysłodawców utworzenia Centrum Nauki Kopernik. Otrzymał Nagrodę im. Profesora Hugona Steinhausa za organizację pierwszego Pikniku Naukowego. Został też odznaczony Medalem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. W 2011 roku otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

Wykład „Nauka w oparach oszustw” odbędzie się 15 stycznia o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Nagranie wideo ze spotkania zostanie po wydarzeniu udostępnione na kanale YouTube Uniwersytetu Warszawskiego.

 

To czwarte wystąpienie w ramach tegorocznego cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Wykłady organizowane są na UW od 2000 roku. W każdym roku akademickim jest ich osiem. Prelegentami są naukowcy, politycy, osoby związane ze światem kultury i sztuki, jak również duchowni.

 

Więcej informacji o cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”>>

Lęk przed „Obcymi” i wrogość wobec nich – konferencja

wt., 2019-01-08 10:13
W tym tygodniu na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja poświęcona tematyce uprzedzeń i braku tolerancji, m.in. w społeczności akademickiej. 11 stycznia w auli Dawnej Biblioteki UW przedstawiciele uczelni i innych instytucji naukowych będą rozmawiać o tym, czym przejawia się wrogość wobec osób postrzeganych jako tzw. „Obcy” i jak przeciwdziałać temu zjawisku.

Ujawniana niechęć w stosunku do ludzi o odmiennym pochodzeniu czy też różniących się pod wieloma innymi względami od nas samych jest jednym z wyzwań globalizującego się świata. Przeciwdziałanie wrogości i ksenofobii ma szczególne znaczenie w kontekście uczelni. Stanowią one miejsce spotkań i wymiany poglądów osób o różnych zwyczajach i korzeniach kulturowych, dlatego też tworzenie atmosfery otwartości i tolerancji jest istotnym zadaniem społeczności akademickiej.

 

Celem organizowanej konferencji jest rozwijanie wiedzy na temat uwarunkowań, przejawów i konsekwencji negatywnych postaw wobec innych. Dogłębne zrozumienie tej tematyki pozwoli przedstawicielom uczelni efektywniej budować klimat współpracy i przyjaznych relacji pomiędzy polskimi i zagranicznymi studentami.

 

Inicjatorami konferencji są: Komisja Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej (KioS) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Uniwersytet Warszawski.

 

W pierwszej części wydarzenia odbędą się wykłady prof. Michała Bilewicza z Uniwersytetu Warszawskiego „Uprzedzeni. O źródłach ksenofobii i jej konsekwencjach” oraz prof. Janiny Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Lęk przed obcymi/ innymi na polskiej uczelni”. W programie konferencji przewidziany został także panel dyskusyjny „Społeczno-kulturowe źródła ksenofobii i możliwości jej ograniczania”, który poprowadzi prof. Mirosław Kofta z Wydziału Psychologii UW. W panelu wezmą udział przedstawiciele nauki z całej Polski: dr hab. Tomasz Besta (Uniwersytet Gdański), dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (Instytut Nauk Prawnych PAN), prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Rafał Pankowski (Collegium Civitas) oraz ks. prof. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

 

Konferencja odbędzie się 11 stycznia, w godz.11.00-16.00, w auli budynku Dawnej Biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

Szczegółowy program wydarzenia

Troje studentów UW wyróżnionych Stypendium im. Anny Bornus

pon., 2019-01-07 15:32
Już po raz szósty przyznane zostały stypendia im. Anny Bornus dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z niepełnosprawnościami. Tegorocznymi laureatami zostały dwie osoby z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz studentka Wydziału Chemii. Uroczystość wręczenia odbyła się 7 stycznia.

W tym roku wyróżnieni zostali: Patrycja Michalska studiująca na kierunku administracja, Mateusz Gregorski doktorant w dziedzinie nauk o polityce publicznej oraz studentka chemii Monika Pikuzińska.

 

Stypendium im. Anny Bornus to wsparcie finansowe dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego ze znaczną niesprawnością ruchową. Stypendium stanowi dar fundacji założonej przez rodzinę Anny Bornus, niepełnoprawnej studentki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej 6 stycznia 2013 roku.

 

Stypendium adresowane jest do osób, które dążą do uzyskania wykształcenia, pokonując codzienne trudności związane z poważną sytuacją zdrowotną. Celem wsparcia jest dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

– Upamiętniając Anię i jej wysiłek, jaki podejmowała studiując, dzięki hojności rodziny, znajomych i przyjaciół, możemy pomóc naszym studentom, którzy także mają trudności, ale pomimo tego chcą iść do przodu. Jako osoby uczestniczące w przyznawaniu stypendiów ogromnie cieszymy się, że umożliwi to młodym osobom realizację przynajmniej części marzeń – mówi prof. UW dr hab. Jolanta Choińska – Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. – Każdy gest, każda cegiełka przyłożona do tego wspólnego gmachu, jakim jest uniwersytet otwarty dla wszystkich i dający wszystkim szanse, to jest naprawdę dar niezmiernej wagi – dodaje.

 

– Za każdym razem wspólnie z fundatorami staramy się wybrać takie osoby, które z jednej strony bardzo tej pomocy potrzebują, a z drugiej są przykładem ludzi, którzy nie koncentrują się na negatywnej stronie swojego doświadczenia, jakim jest niepełnosprawność, ale idą do przodu. I takie osoby tutaj mamy – podkreśla Paweł Wdówik, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

 

Pierwszy raz stypendia przyznano w roku akademickim 2013/2014. Całkowita kwota przyznanych środków wynosi w tym roku 27 tys. złotych. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 7 stycznia w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego.

 

Więcej informacji o działalności Fundacji im. Anny Bornus dostępne jest na stronie organizacji.

 

 

Wyniki plebiscytu „Słowo Roku 2018”

pt., 2019-01-04 11:40
Kapituła plebiscytu „Słowo Roku 2018” ogłosiła wyniki tegorocznej edycji. Słowem minionego roku w głosowaniu internetowym został wybrany rzeczownik konstytucja. Zdobył 69% głosów. Na drugim miejscu znalazł się rzeczownik dane (RODO), na trzecim — niepodległość. Słowo konstytucja zostało także wybrane przez Kapitułę językoznawców. Plebiscyt internetowy

Głosowanie trwało od 26 października do 31 grudnia 2018 r. Jak co roku internauci mogli wybierać spośród listy zaproponowanej przez organizatorów plebiscytu lub zgłaszać własne propozycje. Na liście zostały umieszczone wyrazy najczęstsze w kolejnych miesiącach, wraz ze słowami listopada zostały do niej też dopisane dwa wyrazy, które internauci zgłaszali najczęściej. Ostateczna lista składała się z 43 pozycji.

 

Internauci zgłosili blisko 500 propozycji wyrazów i wyrażeń, wśród nich także słowo konstytucja, które tak szybko uzyskało tak wiele głosów, że zostało dołączone do listy wyboru. Na ten wyraz oddano 69,02% głosów. Konstytucja nie była słowem żadnego z miesięcy ubiegłego roku, ale wykres kluczowości tego wyrazu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wskazuje, że był to wyraz obecny w dyskursie publicznym przez cały ten czas. Konstytucja w dawniejszym języku oznaczała — zgodnie ze swoim łacińskim źródłosłowem — budowę ciała lub organizmu. A ponieważ o państwie mówi się często jak o organizmie, już w średniowieczu w wielu językach mianem konstytucji zaczęto określać regulacje prawne, następnie — podstawy ustrojowe państwa, a pod koniec XVIII w. — dokument zawierający te podstawy — ustawę zasadniczą.

 

Konstytucja to ustawa o szczególnej mocy, podniosły akt ustrojowy. Przeciętnemu człowiekowi może on niekiedy zdawać się odległy. Wydaje się, że w mijającym roku — bardziej niż kiedykolwiek wcześniej — zaczęliśmy postrzegać konstytucję nie tylko jako ważny symbol, ale przede wszystkim doceniliśmy jej praktyczną doniosłości dla obywateli — czyli dla nas wszystkich. To wielka waga i siła dokumentu, w którym zawarte zostały „prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej” (Preambuła do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Dane (5,71% głosów) do polszczyzny przeszły z języka angielskiego (ang. data), w którym są latynizmem. W samej łacinie datum, a w liczbie mnogiej data to forma imiesłowu biernego czasownika dać (łac. dare). O danych zrobiło się głośno w związku z wprowadzeniem rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO, Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ang. GDPR, General Data Protection Regulation) dotyczącego gromadzenia i przechowywania danych, które mogą zidentyfikować poszczególne osoby. Dane były jednym ze słów maja 2018 r., niemiecki odpowiednik naszego skrótowca — Datenschutzgrundverordnung znalazł się na liście słów roku 2018 w Austrii.

 

Niepodległość (4,26% oddanych głosów) to rzeczownik przejrzysty słowotwórczo, którego analogicznie zbudowane odpowiedniki znajdziemy w innych językach: ang. independence, fr. indépendance, niem. Unäbhangigkeit, ros. ниезависимость (niezawisimost’). Jeszcze w XVII wieku wyraz niepodległy znaczył niepodlegający. Jednak już w roku 1800 Józef Pawlikowski, sekretarz Tadeusza Kościuszki, opublikował broszurę Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość? (ten tytuł bywał zapożyczany i trawestowany także w późniejszej publicystyce). Choć co najmniej od tego czasu niepodległość była stałym tematem rozmów Polaków, to w „Słowniku…” Lindego (SLin) takiego hasła jeszcze nie ma, pojawia się w młodszym o pół wieku Słowniku „wileńskim” (SWil).

 

Wśród 10 najczęściej wskazywanych wyrazów znalazły się jeszcze: pyton (2,92%), szumidło (2,82%) , foka (2,55%), klimat (1,76%), handel (zakaz handlu) (1,21%), dzban (1,17%), niepełnosprawni i sinice (po 0,55%). Na wszystkie pozostałe wyrazy z listy wyboru i zgłoszone przez internautów – oddano 8,03%. Omówienie wszystkich 10 wyrazów na portalu „Słowa na czasie”.

 

Słowo roku 2018 wybrane przez Kapitułę językoznawców

Rzeczownik konstytucja to także wybór kapituły językoznawców. Rok temu w głosowaniu kapituły zajął trzecie miejsce.

 

Drugie miejsce przyznano słowu szumidło — rzeczownikowi nowemu (choć w innym znaczeniu używanemu już dawniej), rzadkiemu i związanemu z konkretnym kontekstem politycznym, a trzecie — rzeczownikowi smog, który rok temu zajął miejsce drugie w głosowaniu kapituły i trzecie w głosowaniu internautów. Inne wyrazy wyróżnione przez kapitułę to niepodległość, klimat, dzban, ruch miejski, protest i siatkówka.

 

W skład kapituły plebiscytu wchodzą: Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), Jerzy Bralczyk (UW), Katarzyna Kłosińska (UW), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (UW), Andrzej Markowski (UW), Jan Miodek (UWr), Renata Przybylska (UJ) oraz Halina Zgółkowa (UAM, Poznań). Komentarze członków Kapituły dostępne są na portalu „Słowa na czasie”.

 

Prof. Marek Łaziński z #UW o decyzji kapituły językoznawców, która za #SłowoRoku2018 uznała rzeczownik #konstytucja. https://t.co/6VtXxUTQtW pic.twitter.com/3DvXdtojUG

— UniWarszawski (@UniWarszawski) 4 stycznia 2019

 

Dr hab. Magdalena Derwojedowa z #UW o słowach związanych ze środowiskiem i tematami społecznymi, na które chętnie głosowali internauci: #klimat, #foka, #sinice, #pyton, #handel, #niepełnosprawni, #opiekun. #SłowoRoku2018 https://t.co/6VtXxUTQtW pic.twitter.com/MIjYH9jVWj

— UniWarszawski (@UniWarszawski) 4 stycznia 2019

Prof. Jerzy Bralczyk z #UW o słowach #szumidło i #smog, które w głosowaniu kapituły językoznawców zajęły drugie i trzecie miejsce. #SłowoRoku2018 https://t.co/ULzvaRKfTR pic.twitter.com/CBhMZoWo3N

— UniWarszawski (@UniWarszawski) 4 stycznia 2019

2019 European Learning & Teaching Forum

pt., 2019-01-04 09:15
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association), do którego należy Uniwersytet Warszawski, organizuje forum poświęcone zagadnieniom uczenia się i nauczania „Towards successful learning: Controversies and common ground”. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 15 lutego na Uniwersytecie Warszawskim.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) to instytucja, która składa się z ponad 800 uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów z 48 państw. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i ma wpływ na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań czy innowacji. Uniwersytet Warszawski jest członkiem EUA.

 

EUA organizuje europejskie forum poświęcone kwestiom kształcenia. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do prorektorów, dziekanów i badaczy zajmujących się tematyką nauczania. Mogą w nim uczestniczyć również studenci.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się do 9 stycznia. Ostateczny termin rejestracji upływa 30 stycznia.

 

Forum odbędzie się w dniach od 14 do 15 lutego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Więcej informacji

Zespoły ds. oceny stanu dyscyplin

pt., 2019-01-04 09:11
Na uniwersytecie od jesieni pracują 23 zespoły ds. oceny stanu dyscyplin naukowych. Ich zadaniem jest nie tylko opisanie obecnej sytuacji poszczególnych dyscyplin na uczelni. Zespoły mają także zarekomendować działania, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepsze efekty działalności badawczej oraz uzyskać najwyższą ocenę naukową dla danej dyscypliny.

 

Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ewaluacji podlegać będzie działalność naukowa uniwersytetu w danej dyscyplinie, a nie jak dotychczas działalność poszczególnych jednostek uczelni. Ocena będzie prowadzona co 4 lata. Pierwsza ewaluacja według nowych zasad odbędzie się w 2021 roku w oparciu o osiągnięcia z lat 2017-2020. Ewaluacji będą podlegać te dyscypliny, w ramach których na uczelni zatrudnionych jest przynajmniej 12 osób. Pod uwagę brane będą efekty pracy wszystkich przedstawicieli danej dyscypliny. Kryteriami oceny będą: poziom naukowy prowadzonej działalności, efekty finansowe badań i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę.

 

Uczelnia w danej dyscyplinie będzie mogła otrzymać kategorię A+, A, B+, B lub C. Od kategorii naukowych ustawodawca uzależnił uprawnienia uczelni do nadawania stopni czy samodzielnego tworzenia kierunków studiów. Tylko uczelnie posiadające najwyższe kategorie (A+, A lub B+) będą mogły starać się o status uczelni badawczej w ramach programu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymać wyższe finansowanie.

 

Skład zespołów

W listopadzie prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał zespoły ds. oceny stanu dyscyplin naukowych dla 23 dyscyplin obecnych na UW: archeologii, astronomii, ekonomii i finansów, filozofii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, matematyki i informatyki, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o kulturze i religii, nauk o polityce i administracji, nauk o sztuce, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o Ziemi i środowisku, nauk prawnych, nauk socjologicznych, pedagogiki, psychologii. Kandydatów do zespołów zgłaszali dziekani wydziałów oraz kierownicy pozostałych jednostek.

Lista członków zespołów (pdf)

 

Zadaniem każdego zespołu jest przygotowanie raportu na temat obecnej sytuacji dyscypliny na podstawie efektów pracy wszystkich pracowników, którzy zadeklarowali przynależność do danej dyscypliny, niezalezienie od jednostki, w jakiej są zatrudnieni. Analizie podlegają m.in. publikacje naukowe, monografie, wystąpienia konferencyjne, patenty. Zespoły mają także ocenić perspektywy rozwoju dyscypliny oraz zarekomendować działania, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepsze efekty działalności badawczej i uzyskać najwyższą ocenę naukową dla danej dyscypliny. Zespoły mogę też proponować rozwiązania organizacyjne dotyczące zadań i funkcjonowania rad dyscyplin naukowych, które zajmować się mają m.in. nadawaniem stopni.

Wkrótce wyniki konkursu na Słowo Roku 2018

śr., 2019-01-02 10:54
Zakończyło się głosowanie na najważniejszy wyraz minionego roku. Wyniki internetowego plebiscytu i rozstrzygnięcie kapituły językoznawców poznamy 4 stycznia o godz. 11. Briefing prasowy poświęcony słowom 2018 roku odbędzie się w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Konkurs na najistotniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy zorganizowany został przez Uniwersytet Warszawski już po raz ósmy.

 

Uczestnicy plebiscytu internetowego mieli do dyspozycji dwa sposoby na oddanie swojego głosu. Mogli to zrobić poprzez wybranie słowa albo wyrażenia z listy udostępnionej przez organizatorów lub zgłoszenie własnej propozycji.

 

Aktualizowany co miesiąc katalog słów do wyboru, dostępny na stronie www.sloworoku.uw.edu.pl, zawierał te występujące najczęściej w polskich dziennikach monitorowanych w ramach projektów „Słowa dnia” i „Słowa na czasie”. W tym roku należały do nich m.in.: „opiekun”, „nadzór (finansowy)”, „koalicja”, „konstytucja”, „mistrzostwa”, „druga tura”, „defilada”, „szumidło”.

 

Konkurs miał charakter ogólnopolski. Swój głos mógł w nim oddać każdy. Obowiązywał dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. W konkursie internetowym zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

 

W zeszłym roku najczęściej wybieranym przez internautów słowem okazał się „rezydent”.

 

Niezależnie od plebiscytu internetowego Słowo Roku 2018 zostało też wybrane przez kapitułę profesorów językoznawców. W 2017 roku uznała ona, że najważniejszym słowem była „puszcza”, a na wyróżnienie zasłużyły „smog”, „sąd” i „konstytucja”.

 

W skład kapituły wchodzą: prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Katarzyna Kłosińska (Uniwersytet Warszawski), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. Andrzej Markowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski), prof. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Halina Zgółkowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Jej przedstawiciele zaprezentują i omówią wyniki tegorocznego konkursu na słowo roku podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 4 stycznia o godz. 11.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Organizatorem plebiscytu jest zespół projektu UW „Słowa klucze” (slowanaczasie.uw.edu.pl oraz slowadnia.clarin-pl.eu), który monitoruje częstość słów w mediach. Należą do niego: dr hab. Magdalena Derwojedowa, prof. Marek Łaziński, dr Dorota Kopcińska i Monika Kwiecień z UW.

Konkursy na najważniejsze słowa roku odbywają się także za granicą.

 

Według redaktorów „Oxford English Dictionary” najistotniejszym wyrazem 2018 roku był „toxic” (toksyczny). W słowniku Merriam-Webster najczęściej sprawdzanym hasłem było „justice” (sprawiedliwość). Austriackim słowem roku okazało się wyrażenie „Schweigekanzler” (milczący kanclerz). Towarzystwo Języka Niemieckiego zadecydowało, że najważniejszym słowem w 2018 roku było „Heißzeit” (gorący czas). Pierwsze miejsce w rosyjskim plebiscycie zajął natomiast „nowiczok” (nazwa toksycznej substancji, którą próbowano otruć Siergieja Skripala).

10 wydarzeń 2018 roku na UW

pon., 2018-12-31 10:43
Z okazji Nowego Roku składamy społeczności oraz przyjaciołom uniwersytetu życzenia pomyślności, dobra i wytrwałości w dążeniu do celów nie tylko naukowych. Mijający 2018 r. przyniósł uczelni prace nad wdrożeniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz nad federacją Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także utworzenie sojuszu uczelni European University Alliance. W co jeszcze angażowaliśmy się na UW w 2018 r.? Przedstawiamy wybór 10 faktów.

1. Prace nad wdrożeniem ustawy 2.0

 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszło w życie 1 października 2018 r. Dostosowanie uczelni do zapisów nowej ustawy wymaga wprowadzenia licznych zmian, m.in. powołania rady uczelni, utworzenia szkół doktorskich oraz uchwalenia nowego statutu. Koncepcje dotyczące nowej organizacji uczelni dyskutowane są podczas posiedzeń Senatu UW i komisji senackich, a także spotkań otwartych dla społeczności akademickiej. Przed wakacjami propozycje rozwiązań dotyczących różnych obszarów zaprezentowały think tanki – specjalne zespoły powołane przez rektora Marcina Pałysa. W listopadzie zespół rektorski zaprezentował materiał roboczy do dyskusji, w którym rektorzy zaproponowali kierunek zmian na uniwersytecie. Zaś na początku grudnia rektor Marcin Pałys powołał komitet nominacyjny, który prowadzi rozmowy z kandydatami do pierwszej rady uczelni, a także zespół ds. przygotowania projektu Statutu UW.

Aktualności na temat prac nad ustawą na UW

 

2. Federacja Uniwersytetu Warszawskiego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM, podpisali 16 października list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Obie uczelnie planują wspólne prowadzenie wybranych badań, kierunków studiów, zajęć dydaktycznych oraz wspólne kształcenie doktorantów. Federacja UW i WUM rozpocznie działalność w październiku 2019 r.

Więcej informacji

 

3. Europejski sojusz uczelni „4EU”

 

W marcu cztery europejskie uczelnie badawcze – Uniwersytet Warszawski, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia europejskiego sojuszu uniwersytetów European University Alliance „4EU”. Uczelnie zacieśniają współpracę w dziedzinie nauki, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych. Koordynacją prac związanych z uczestnictwem UW w European University Alliance „4EU” zajmuje się nowa jednostka – Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych.

Więcej informacji o „4EU”

Więcej informacji o biurze

 

4. Zmiany w programie wieloletnim

 

W sierpniu Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w programie wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, o które wnioskowała uczelnia. Zmiany dotyczą m.in. lokalizacji i zakresu niektórych inwestycji. W 2018 r. m.in. wybrano projekt budynku dla nauk psychologicznych, zakończono prace projektowe drugiej części budynku przy ul. Dobrej 55, rozpoczęto rewitalizację pawilonu w Ogrodzie Botanicznym UW, ogłoszono kolejne konkursy architektoniczne.

Więcej informacji

 

5. Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)

 

2 kwietnia rozpoczął się program ZIP. Uniwersytet w jego ramach prowadzić będzie działania w czterech modułach: programy kształcenia, studia doktoranckie, podnoszenie kompetencji, zarządzanie instytucją. Sfinansowane zostaną m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania. Program potrwa do 31 marca 2022 roku.

Więcej informacji

 

6. Nagrody dla nauczycieli

 

W listopadzie dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii zostali laureatami tegorocznej nagrody dydaktycznej rektora UW. Wyróżnienie przyznawane jest nauczycielom akademickim, którzy w pracy ze studentami wykorzystują nowatorskie metody nauczania.

Więcej informacji

 

7. Zwiększone wynagrodzenie

 

W marcu 127 pracowników naukowych i dydaktycznych, dzięki którym uniwersytet rozwija się, otrzymało okresowo zwiększone wynagrodzenia. Zostały one przyznane po raz czwarty. Naukowcy przez rok otrzymują wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto.

Więcej informacji

 

8. 20 lat programu Erasmus na UW

 

Polska dołączyła do programu Erasmus w 1998 r. razem z Cyprem, Czechami, Węgrami, Rumunią i Słowacją. Wśród polskich uczelni uczestniczących w programie to Uniwersytet Warszawski jest od 20 lat najbardziej aktywny – wysyła i przyjmuje co roku największą liczbę stypendystów, zarządza największymi funduszami. Z okazji rocznicy funkcjonowania na UW programu Erasmus do nr 5(88) pisma uczelni „UW” była dołączona specjalna wkładka.

Więcej informacji

 

9. Nowe granty wewnętrzne

 

Uniwersytet wprowadził nowe zasady przyznawania grantów wewnętrznych. Jest to związane z otrzymaniem przez UW środków od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pilotażowy projekt „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Dofinansowanie projektów naukowych oraz wsparcie współpracy międzynarodowej będą przyznawane w ramach 5 ścieżek.

Więcej informacji

 

10. Centrum Pomocy Psychologicznej na UW

 

2 marca została otwarta nowa siedziba CPP. Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności uniwersytetu. Studenci i pracownicy otrzymują tu krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskać dalszą pomoc. CPP prowadzi także psychoedukację i diagnozę na potrzeby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji

Stypendia MNiSW dla studentów i doktorantów UW

czw., 2018-12-27 13:13
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019. W gronie wyróżnionych znalazło się 79 studentów oraz 9 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku nagrodę finansową otrzyma łącznie 656 studentów i 82 doktorantów z całej Polski.

 

Wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego – laureatów stypendium, najwięcej osób kształci się na Wydziale Fizyki, Wydziale Prawa i Administracji oraz w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Wyróżnieni doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego są przedstawicielami wydziałów Fizyki, Chemii, Biologii, Psychologii, Filozofii i Socjologii oraz „Artes Liberales”.

 

Wnioski rozpatrywał zespół, w skład którego wchodzi 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Zgłoszenia zostały ocenione przy wykorzystaniu metody punktowej – osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 9 i 61 pkt (odpowiednio w przypadku studentów i doktorantów).

 

Nagrodzone osoby zostały wyłonione na podstawie przedstawionych przez rektorów uczelni 1894 wniosków, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Wysokość stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 15 tys. zł dla studentów oraz 25 tys. zł  dla doktorantów.

 

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie ministerstwa.

Wyniki XV konkursu FID

czw., 2018-12-27 11:24
Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony na uniwersytecie w 2004 r. po to, by wspierać wydziały w nauczaniu studentów. W przyszłym roku z FID sfinansowanych będzie 14 przedsięwzięć. Powstanie laboratorium radiobiologiczne. Studenci będą mogli uczestniczyć w nowych zajęciach: ćwiczenia z biotechnologii i biochemii czy biologia zapylania w praktyce.

O pieniądze z FID mogą się starać przedstawiciele wydziałów, którzy chcą stworzyć pracownie dla studentów, zorganizować nowe zajęcia lub kupić pomoce online do nauczania.

 

W XV konkursie FID finansowanych będzie 14 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 876 tys. zł. Najwięcej projektów będzie realizowanych na Wydziale Biologii – 5 (szósty wspólnie z Wydziałem Chemii), na wydziałach Chemii i Fizyki – po 2.

 

Największe finansowanie wydziały otrzymały na przedsięwzięcia:

 • „PCR w czasie rzeczywistym oraz wizualizacja białek fluorescencyjnych w komórkach roślinnych – poszerzenie oferty dydaktycznej zajęć biologia” – 150 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Biologii,
 • „Laboratorium radiobiologiczne – specjalistyczna pracownia studencka” – 106 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Fizyki,
 • „Stworzenie kompleksowego i nowoczesnego programu laboratoriów dla przedmiotu biologia komórki” – 99 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Biologii.

Pieniądze z FID będą także przeznaczone na wspólny wniosek Wydziału Biologii i Wydziału Chemii „Fascynujący i bezpieczny świat wokół nas”, który ma zwiększyć efektywność kształcenia przyszłych nauczycieli chemii i biologii oraz pomóc studentom kierunków humanistycznych pogłębić wiedzę, jak bezpiecznie postępować i eksperymentować z substancjami w życiu codziennym. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych finansowanie otrzymał projekt zakładający przeprowadzenie testu poziomującego online z języka polskiego jako obcego dla kandydatów na kierunki ekonomiczne, a na Wydziale Psychologii – interaktywne nauczanie kluczowych umiejętności w zakresie (neuro)psychologicznej diagnostyki klinicznej.

 

Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu finansowania na zebraniu 12 grudnia.

Profesor i profesor uczelni

czw., 2018-12-20 13:48
Senat UW przyjął uchwałę w sprawie zmian w Statucie UW. Są one związane z wprowadzeniem przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nowej listy stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy.

Stanowisko profesora zwyczajnego zostało zastąpione przez stanowisko profesora, stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego – przez stanowisko profesora uczelni. Stanowiska adiunkta i asystenta pozostały bez zmian.

 

Nowe brzmienie w Statucie UW otrzymały m.in. paragrafy dotyczące statusu profesora i wykładowcy afiliowanego. Pojawiły się też paragrafy dotyczące statusu profesora zwyczajnego oraz trybu jego nadawania.

 

Pierwsze czytanie uchwały odbyło się podczas posiedzenia 21 listopada. Drugie – 19 grudnia, wtedy też dokument został przyjęty przez senatorów.

Uchwała nr 374 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

15 opracowań w konkursie na projekt akademika

czw., 2018-12-20 08:56
W konkursie na projekt budowy domu studenckiego na kampusie Służewiec wpłynęło 15 prac. Od 20 grudnia ocenia je sąd konkursowy. O tym, które z pracowni zostaną zaproszone do negocjacji, dowiemy się 29 stycznia. Budowa akademika jest jedną z inwestycji programu wieloletniego.

W nowym akademiku na Służewcu będzie 300 miejsc. Będą one przeznaczone przede wszystkim dla studentów, doktorantów i naukowców wizytujących z zagranicy. Stworzenie miejsca do mieszkania dla obcokrajowców zachęci ich do przyjazdu na UW i przyczyni się do zwiększenia umiędzynarodowienia uczelni.

 

Oprócz pokoi mieszkalnych, w budynku będą pokoje do pracy cichej i pracy w grupach, kuchnie, świetlica, pralnia oraz sala ćwiczeń. Obiekt będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Budynek ma stanąć do 2021 roku. Koszt inwestycji to 55 mln zł.

 

Do 17 grudnia architekci zgłaszali propozycje opracowań konkursowych. O tym, którzy z nich mają szansę na zaproszenie do negocjacji i realizację projektów, zdecyduje sąd konkursowy w składzie:

 • przewodniczący: arch. Wojciech Kotecki, przedstawiciel SARP,
 • zastępca przewodniczącego: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW,
 • sędzia referent: arch. Dorota Sawicka, przedstawiciel SARP,
 • Anna Giza-Poleszczuk, przedstawiciel UW,
 • Kazimierz Łatak, przedstawiciel SARP,
 • Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW,
 • Ewa Rudnicka, przedstawiciel UW,
 • Michał Sikorski, przedstawiciel UW,
 • Mariusz Tenczyński, przedstawiciel SARP.

Pracownia, która zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 30 tys. zł, drugie miejsce – 20 tys. zł, a trzecie miejsce – 15 tys. zł (kwoty netto). Regulamin konkursu przewiduje także wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dwóch pracowni, które przygotowały opracowania konkursowe, w wysokości 10 tys. zł.

 

Nowe zespoły użytkowników

W tym miesiącu prace rozpoczęły zespoły użytkowników dla dwóch inwestycji – przebudowy budynku przy ul. Szturmowej 4 oraz przebudowy budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu. Rolą zespołów użytkowników jest reprezentowanie społeczności, która zasiedli inwestycję. Zespoły wypracowują rekomendacje, które trafiają do decydentów oraz architektów prowadzących inwestycje – dzięki temu jest im łatwiej zrozumieć potrzeby jednostek, dla których przygotowywany jest budynek.

 

Zarządzenie nr 132 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

Zarządzenie nr 124 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Koncepcja szkół doktorskich na UW

śr., 2018-12-19 13:48
19 grudnia, podczas posiedzenia Senatu zaprezentowano materiał do dyskusji opracowany przez zespół rektorski pt. „Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW”. Propozycja jest odpowiedzią na zmiany, jakie w kształceniu doktorantów wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument uwzględnia także treść uchwały Senatu w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW.

Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce studiów III stopnia, które będą stopniowo wygaszane, powstaną szkoły doktorskie. Każda z nich musi obejmować co najmniej dwie dyscypliny, a jednocześnie jedna dyscyplina może występować tylko w trzech szkołach na danej uczelni. Ustawa zmienia status doktorata, który przestaje być studentem. Staje się asystentem naukowym, którego głównym zadaniem jest realizacja projektu naukowego zakończona obroną rozprawy i zdobyciem stopnia. Każdy doktorant musi otrzymywać stypendium, a po 2 latach od rozpoczęcia kształcenia zarówno on, jak i jego promotor podlegają ewaluacji. „Ramy sformułowane przez ustawodawcę umożliwiają osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie najzdolniejszym absolwentom z UW oraz innych uczelni, mającym predyspozycje do pracy naukowej, jak najlepszych warunków merytorycznych, finansowych i organizacyjnych do samodzielnego zrealizowania projektu badawczego w różnorodnym środowisku (w tym międzynarodowym) i pod opieką zaangażowanego promotora” – podsumowuje w dokumencie zespół rektorski.

 

W sprawie szkół doktorskich wypowiedział się Senat UW. W uchwale z 7 listopada w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW senatorowie zalecili utworzenie na uniwersytecie co najmniej 4 szkół doktorskich: w dziedzinie nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz szkoły doktorskiej o charakterze międzydziedzinowym.

 

Koncepcja szkół doktorskich opracowana przez rektorów UW była omawiana także na spotkaniu z dziekanami wydziałów i kierownikami pozostałych jednostek, które odbyło się 13 grudnia na Wydziale Fizyki UW. Dyskutowano tam również o wywołanych ustawą zmianach dotyczących ewaluacji dyscyplin, spraw kadrowych oraz finansowych.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez Zespół Rektorski (17.12.2018)

W materiale roboczym, który stanowi propozycję rozwiązań dla uniwersytetu, rektorzy omówili zasady tworzenia szkół i ich usytuowanie w strukturze uczelni, zadania szkół oraz ich strukturę organizacyjną. W dokumencie znaleźć też można m.in. opis procedury rekrutacyjnej, procesu kształcenia i ewaluacji, a także roli promotora. Pobierz pdf >>

 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, o propozycji utworzenia 4 szkół doktorskich na UW oraz możliwości powołania kolejnych: obejrzyj film >>

 

Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, o procesie kształcenia doktorantów i ich ewaluacji: obejrzyj film >>

 

 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, o procesie rekrutacji do szkół doktorskich oraz doktorantach, których stypendia fundowane są z grantów lub przez jednostki uniwersyteckie: obejrzyj film >>

 

 

 

Prof. Alojzy Nowak w Radzie Naukowej INSE

wt., 2018-12-18 15:43
Prof. Alojzy Z. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania, został powołany do grona Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie – think tanku, który opracowuje rozwiązania gospodarcze.

Instytut Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie został założony w 2015 r. z inicjatywy prof. Justina Yifu Lina, byłego wiceprezesa i głównego ekonomisty Banku Światowego. Jest think tankiem korzystającym z doświadczeń Chin oraz innych rozwijających się krajów. Opracowuje metody wykorzystywane w gospodarkach państw oraz rozwija teorię Nowej Ekonomii Strukturalnej.

 

W gronie 22 naukowców z całego świata znajdują się między innymi czterej laureaci Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych: prof. Edmund S. Phelps z Columbia University, prof. Michael Spence z New York University, prof. Roger Myerson z University of Chicago oraz prof. Christopher Pissarides z London School of Economics.

 

Prof. Alojzy Z. Nowak jest ekonomistą, w latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy.

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.